VESOC

- 23/01/2017

gestilleerde afbeelding van 2017Dit SERV-werkprogramma 2017 biedt inzicht in de projecten en activiteiten die de SERV in 2017 op het vlak van het sociaal overleg, in zijn functies als strategische adviesraad (SAR), de advisering over het begrotingsbeleid en het onderzoek in Stichting Innovatie & Arbeid wil verrichten. Om de link te verduidelijken met de Commissie Diversiteit en de Commissie Sociale Economie, is ook de planning van deze Commissies opgenomen.

- 02/02/2016

2016 in rode schrijflettersDit SERV-werkprogramma 2016 biedt inzicht in de projecten en activiteiten die de SERV in 2016 op het vlak van het sociaal overleg, in zijn functies als strategische adviesraad (SAR), de advisering over het begrotingsbeleid en in het kader van zijn andere decretale opdrachten (Stichting Innovatie & Arbeid en Competent) wil verrichten. Om de link te verduidelijken met de Commissie Diversiteit en de Commissie Sociale Economie, is ook de planning van deze Commissies opgenomen.

Sociale partners benadrukken het belang van sociaal overleg

25/11/2014

Gisteren bracht de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) advies uit over acht beleidsnota’s van de Vlaamse Regering. Zoals gewoonlijk brengt de SERV hierover genuanceerde en evenwichtige adviezen uit over de grote lijnen met een aantal beschouwingen en bedenkingen.

Naar aanleiding van de berichtgeving in de pers vanmorgen wil de SERV het belang daarvan onderstrepen omdat de geleverde commentaar bij de adviezen m.b.t. de beleidsnota’s Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie en Onderwijs hiervan niet getuigde. Het SERV-secretariaat neemt hiervoor de verantwoordelijkheid.

De SERV  wenst te benadrukken dat de sociale partners vragende partij zijn om overleg te voeren over de strategische beleidslijnen én de verdere concretisering van het beleid, waartoe de Vlaamse Regering en verschillende ministers de partners hebben opgeroepen. De Vlaamse sociale partners appreciëren dat de Vlaamse Regering een aantal beleidsinitiatieven zal uitwerken in nauw overleg met hen.

Voor meer informatie kan je terecht bij Leen Muys

Documenten: 
application/pdf iconSERV-akkoord 50+.pdf
- 20/06/2013

In deze (ontwerp)fase van de voorbereiding van het Groenboek zesde staatshervorming heeft de SERV voor de ontwerpfiches waarbij hij formeel betrokken was (beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en beleidsdomein Energie) een loutere toetsing gemaakt van de ontwerpfiches met de gezamenlijke inzichten van de Vlaamse sociale partners uit het SERV-akkoord van 27 juni 2012.

Op een later tijdstip zal de SERV zijn houding bepalen t.a.v. het Groenboek zesde staatshervorming dat de Vlaamse Regering zal uitbrengen.

- 08/04/2013

De SERV geeft een positief advies over het ontwerpbesluit over loopbaanbegeleiding dat o.a. de continuïteit voor de erkende loopbaancentra en een duidelijk reglementair kader voor (externe) loopbaanbegeleiding omvat. Het VESOC-akkoord Loopbaanbeleid vormt de ruggengraat van dit ontwerpbesluit met een versterking van de toegang tot loopbaanbegeleiding, marktverbreding en een oplossing voor een aantal eerder vastgestelde knelpunten als resultaat. De sociale partners werden nauw betrokken bij het voorbereidend denkproces van dit ontwerpbesluit. Toch stipt de SERV nog enkele aandachtspunten aan onder meer over wie beroep kan doen op loopbaanbegeleiding, de evaluatie van de lijst van kansengroepen, het bewaken van de kwaliteit van de dienstverlening en de opvolging van het financieringssysteem. 

Rondetafel over taalbeleid op de arbeidsmarkt

02/04/2013

werknemers van allochtone afkomst aan het werk in een magazijnOm na te gaan hoe het advies taalbeleid op de arbeidsmarkt (23/10/2012) kan vertaald worden naar de praktijk organiseerde de Commissie Diversiteit van de SERV op 18 maart 2013 een rondetafel. Eerst gaven de vertegenwoordigers van de ministers van Werk, Onderwijs en Inburgering en de VDAB hun reactie op het advies. Nadien volgde een boeiend debat tussen beleidsmensen en mensen uit de praktijk. Daaruit blijkt o.a. dat taal(opleiding) deel moet uitmaken van een ruimer begeleidingsverhaal voor anderstaligen, dat er meer en betere samenwerking nodig is tussen de aanbieders van Nederlands Tweede Taal (NT2), dat een andere, aangepaste aanpak nodig is voor personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt en dat ondernemingen en organisaties met veel anderstalig personeel beter een taalbeleid op maat uitwerken.

Taalverwerving als onderdeel van het ruimere begeleidingsverhaal

Voor meer informatie kan je terecht bij Liselotte Hedebouw Katrijn Vanderweyden

Sociale partners zetten bakens uit voor nieuwe Vlaamse bevoegdheden

06/02/2013

cifer zesDoor de zesde staatshervorming krijgt Vlaanderen een resem nieuwe bevoegdheden en middelen. Een unieke kans volgens de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) om verder te bouwen aan een goed doordacht en efficiënt beleid rond sociale bescherming, arbeidsmarkt, economie en energie.
Via het sociaal overleg en de toekomstige beheersorganen willen de Vlaamse sociale partners hun expertise en draagkracht inbrengen om van deze ingrijpende staatshervorming een succes te maken.

Breed SERV-akkoord

De Vlaamse sociale partners hebben in de voorbije maanden de impact van de zesde staatshervorming op het Vlaamse beleid en de Vlaamse bevoegdheidsstructuren geëvalueerd. Op basis hiervan bereikten ze een breed akkoord over hun visie en welke verantwoordelijkheden ze willen opnemen in dit veranderende landschap.

Voor meer informatie kan je terecht bij Michel Dethée

Ook gevonden inMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie

Inhoud syndiceren