omgevingsbeleid

- 21/02/2017

Federaal Minister van Energie, leefmilieu en duurzame ontwikkeling, mevrouw Marie Christine Marghem, heeft de FRDO en de gewestelijke overlegorganen die waarnemend lid zijn van de Raad (SERV, Minaraad, CESW, CWEDD, CES-ESR, CREBC-CLBHG) om advies gevraagd over het ontwerp van Belgisch Nationaal Adaptatieplan 2016-2020. Het Belgisch Nationaal Adaptatieplan 2016-2020 beschrijft in het kort de verwachte gevolgen van de klimaatverandering in België en de impact ervan op verschillende kwetsbare sectoren, het geeft een overzicht van de belangrijkste bestaande en lopende gewestelijke en federale initiatieven met betrekking tot de klimaatadaptatie en het identificeert 11 gecoördineerde acties die op nationaal vlak moeten worden ondernomen om het adaptatiebeleid van de verschillende actoren efficiënter te maken.

- 13/02/2017

In het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen blijven visievorming en operationele doelstellingen dode letter als ze niet worden gesteund door een coherent en efficiënt realisatiegericht instrumentarium. De SERV is van oordeel dat in de eerste plaats het bestaande instrumentarium op haar operationaliseringsmerites moet worden beoordeeld. Waar nodig en mogelijk, dienen bestaande instrumenten in functie van die harmonisering te worden bijgestuurd en aangepast. Pas als er bij de implementatie van de uitvoeringsprocessen leemtes ontdekt worden, moeten nieuwe, realisatiegerichte instrumenten worden uitgewerkt. Vrijwaring van de rechten is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

- 23/01/2017

gestilleerde afbeelding van 2017Dit SERV-werkprogramma 2017 biedt inzicht in de projecten en activiteiten die de SERV in 2017 op het vlak van het sociaal overleg, in zijn functies als strategische adviesraad (SAR), de advisering over het begrotingsbeleid en het onderzoek in Stichting Innovatie & Arbeid wil verrichten. Om de link te verduidelijken met de Commissie Diversiteit en de Commissie Sociale Economie, is ook de planning van deze Commissies opgenomen.

Ook gevonden inMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie

Inhoud syndiceren